Värderingar och etik i affärer

För att kunna göra affärer med någon eller med ett företag krävs det att det finns vissa givna värderingar och en etik som ser till att allt går rätt till. För visst är det många av oss som har hört talas om skojare och bedragare som inte drar sig för något så länge de kan tjäna på det, personligen eller för företaget. Dessa blir dock sällan långlivade inom affärsvärlden eftersom rykten går och de blir snart svartlistade för sina metoder i förhandlingar, överenskommelser och liknande. Men vad är det egentligen som gäller inom affärer och vad är det som är rätt tillvägagångssätt?
Förr handlade det om att stå vid sitt ord och en affär förseglades med ett handslag som var lika gällande som dagens skriftliga dokument. Än idag gäller faktiskt ett muntligt avtal lika mycket som ett skriftligt, svårigheten här är att det kan vara svårt att bevisa vad som är bestämt och ord står mot ord. Därför skrivs det ofta kontrakt, mer eller mindre omfattande, för att skydda båda parter om något skulle uppstå i framtiden. Det gäller inte bara för affärer inom företag utan även affärer privatpersoner emellan. Men vad är det som styr värderingarna och etiken?


Eknomin styr
När det gäller företag som producerar är det tyvärr ofta ekonomin som styr. Man bortser ibland från givna värderingar i samhället och låter vinst och resultat styra hur man agerar. Här kan det handla om att leja ut produktionen till länder där lönerna är lägre och där till och med barnarbete accepteras. I dagens samhälle granskas oftast företag med lupp och ett företag som utnyttjar och tillåter oacceptabla förhållanden hängs ofta ut i media där folk rekommenderas att bojkotta företaget och dess produkter. Detta gäller även vilka råvaror som används, vilket är märkbart i till exempel pälsindustrin.
Internationella affärer
När det gäller värderingar och etik i internationella affärer är det gemensamt satt mål och en rådande kutym som styr. Eftersom det handlar om företag och styrande från vitt skilda kulturer där olika synsätt kan finnas på vad som är acceptabelt eller inte måste det finnas en gemensam värdegrund. Det kan handla om långa förhandlingar för att komma överens om vad som ska gälla och det kan även handla om att flera länder går samman för att bestämma generella regler för handel och affärer. Tyvärr räcker inte alltid detta. Det handlar i sista hand om att stå vid sitt ord.
Slutord
I affärer måste det finnas värderingar och en etik som är accepterad av samhället.Det handlar om tilltro mellan företagen men även mellan företaget och konsumenterna. Ett företag som sysslar med skumraskaffärer och som frångår de värderingar som samhället och världen anser är de rätta förlorar snart sin verksamhet. I affärer handlar det om att stå för sitt ord, att inte låta girigheten styra och fatta oetiska beslut som att använda barnarbete. Oavsett om det gäller affärer länder emellan, företag emellan eller mellan privatpersoner är trovärdigheten och tilliten ett par av de viktigaste grundpelarna. För inte ens ett kontrakt kan skydda mot oetiska företagare.