Kulturella värderingar

Kultur som begrepp kan ibland vara svårt att definiera. Det kan handla om kulturen i ett land, en arbetskultur eller en subkultur, det vill säga hur en grupp människor lever, agerar, vilka traditioner som finns, vilka lagar som styr och vilka regler (uttalade eller inte) som gäller för de som ingår i kulturen. Kultur kan även vara konst, musik, litteratur och annat som handlar om människors kreativitet och skapande. Ibland räknar även media in fina viner, goda maträtter och annat som konsumeras i detta begrepp. Oavsett vad som räknas in i begreppet finns det alltid kulturella värderingar.

Vad menas då med kulturella värderingar? Det kan enklast beskrivas av vad som styr och reglerar beteenden och interageranden inom en kultur. Det handlar om att människan vill känna en tillhörighet med likasinnade. När man växer upp i ett land, eller i en familj, finns det kulturella värderingar som anses vara accepterade och som är en norm för hur man får bete sig inom gruppen eller samhället. De kulturella värderingar inom ett samhälle är oftast ganska konstanta men om något hotar, eller om det finns en drivande kraft som vill förändra, kan till exempel en hel folkgrupp förändra sina värderingar.

Historia styr

Vad det är som styr kulturella värderingar handlar ofta om historia. Att vissa saker har gjorts på ett specifikt sätt och att det har blivit accepterat som norm inom den kulturen. Här kan det handla om hur människor behandlas, kvinnor och män kan till exempel ha olika värde i en kultur och det är accepterat för att det alltid har varit så. Det kan även handla om hur man interagerar i det sociala livet och vad som där är accepterat eller inte. Oftast handlar det om att kulturella värderingar sätts i större grupper och de motiverar ett visst agerande.

Inte skilja sig från mängden

Eftersom människan strävar efter att tillhöra, det vill säga kunna säga att man delar en värdering, kan kulturella värderingar när det gäller länder ibland vara ganska farliga. Ett exempel är 1930-talets Tyskland där värderingarna förändrades och ett helt land anslöt sig till värderingar som de kanske personligen inte samtyckte till men som blev ett tvång för att kunna tillhöra. Det är inte bara där som man kan se att värderingar är ett styrmedel för en grupp. Det kan även handla om en subkultur där en som inte ställer upp på värderingarna utesluts och därmed inte får tillhöra gruppen.

Sammanfattningsvis

Att kulturella värderingar påverkar alla som lever och interagerar i ett samhälle är självklart. De bestämmer vad som är acceptabelt och vad man får och inte får göra. Det handlar även om en påverkan där de kulturella värderingarna kan styra och påverka människor till ett agerande som de kanske inte hade gjort om risken för att uteslutas ur gruppen inte hade funnits. Även om om man väljer att ansluta sig till andra värderingar som man tror på kommer den gruppens värderingar påverka de beslut och ageranden som individen tar. Med andra ord stämmer uttrycket att ingen människa är en isolerad ö.